The Society for Young Hegelian and Post-Hegelian Thought
wybierz język polski
choose english

The Society for Young Hegelian and Post-Hegelian Thought

 in cooperation with  The Polish Hegel and Marx Society  (Polskie Towarzystwo Hegla i Marksa – PTHM)

sekcja
feministyczna

Archiwum on-line tekstów prof. Marka J. Siemka

Die Idee des Transzendentalismus bei Fichte und Kant (Schriften zur Transzendentalphilosophie), Felix Meiner Verlag, Hamburg 1984.

Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta: studium z dziejów filozoficznej problematyki wiedzy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977.

Filozof niepopularny, w: Marek J. Siemek, Filozofia, dialektyka, rzeczywistość, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1982, ss. 174-198.

Hegel i problemy filozoficznej samowiedzy marksizmu – wstęp do pracy György Lukácsa Młody Hegel. O powiązaniach dialektyki z ekonomią, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980; również w: Marek J. Siemek, Filozofia, dialektyka, rzeczywistość, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1982, ss. 199-238.

Marek J. Siemek, W kręgu filozofów, Czytelnik, Warszawa 1984:


Poznanie jako praktyka (Prolegomena do przyszłej epistemologii), w: Marksizm w kulturze filozoficznej XX wieku, Marek J. Siemek (red.), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988, ss. 9-24.

Heglowskie pojęcie podmiotowości, w: Marek J. Siemek, Hegel i filozofia, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998, ss. 35-49.

Ku krytyce „nie-instrumentalnego rozumu”, w: Marek J. Siemek, Hegel i filozofia, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998, s. 50-66.

Hegel i różnica epistemologiczna, w: „Nowa Krytyka” nr 16, Szczecin 2004.

Teraz napiszę o… Marksie, w: Magdalena Bajer Blizny po ukąszeniu, wyd. Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2005, ss. 184-201.

Hegel a Marksowskie pojęcie ideologii, w: „Przegląd filozoficzno-literacki”, nr 3-4 (12), 2005, ss. 229-243.

Lenin i kamerdynerzy, w: „Dziennik”, EUROPA, nr 144/2007-01-06, str. 10.

aktualności:

Seminarium
Ziemska pleroma: Hegel
i nowoczesna filozofia immanencji

prowadzący:
prof. A. Bielik-Robson,
dr Maciej Sosnowski

Seminarium odbywa się co 2 tygodnie,
we wtorki, w godzinach 17.00-20.00, począwszy od 21 października 2014.
Obowiązują zapisy według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl.

więcej » » »

Konferencja
Slavic Reception of the Thought of Hegel
Warszawa, 6 grudnia 2014 r.

The Society for Young Hegelian and Post-Hegelian Thought and The Students’ Scientific Society for the Philosophy of Religion at the Institute of Philosophy, University of Warsaw invites to the conference under the auspices of Polish Hegel and Marx Society

Slavic Reception of the Thought
of Hegel

Warsaw, 6 December 2014
.

Conference languages: Polish, Russian, English.

Abstracts up to 1000 characters (including spaces) should be submitted to the address: slavic.hegel@gmail.com by October 31, 2014.

Abstracts should include such information as: First Name and Family Name, Birth Date, Organization and Position, E-mail, Telephone Number, Paper Title, Bibliographic References (at least 5). Notification of acceptance will be given by November 10, 2014.

kontakt  |  więcej » » »

 

 

Więcej informacji na temat bieżących wydarzeń w kręgu myśli post-heglowskiej znajdą Państwo tu.